Protección de datos persoais e privacidade

Portada » Política de Privacidade

A información que se amosa nesta páxina é de aplicación con carácter xeral a todas as actividades de tratamento de datos persoais realizados polo Concello, salvo nos casos nos que se inclúa información específica.

1.Responsable do tratamento de datos

Entidade: Concello de Santiago de Compostela
CIF: P1507900G
Enderezo: Praza do Obradoiro 1, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981542300

Delegado de protección de datos: dpd@santiagodecompostela.gal

2.Rexistro de actividades de tratamento

O rexistro de actividades de tratamento será publicado en breve neste apartado. Pode acceder a información específica sobre determinadas actividades de tratamento nos enlaces seguintes:
Vídeovixilancia para a seguridade pública

3.Portal servizossociais.santiagodecompostela.gal

Pode acceder a información específica sobre o portal web municipal santiagodecompostela.gal no enlace “Aviso legal” que pode atopar na páxina principal.

4.Exercicio de dereitos

As persoas interesadas cuxos datos estean a ser tratados polo Concello poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia.

Para o exercicio destes dereitos, a persoa interesada poderá presentar unha solicitude dirixida ao alcalde por rexistro, segundo o previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas (a oficina principal do Rexistro Xeral atópase en Presidente Salvador Allende 4 baixo, 15705, Santiago de Compostela).

Os usuarios e usuarias poden poñerse en contacto co delegado de protección de datos pola mesma canle ou a través do enderezo de correo electrónico dpd@santiagodecompostela.gal se considera que algún dos seus dereitos non se ten atendido correctamente.

Así mesmo, tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, mediante escrito dirixido a: Axencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid, ou accedendo á sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

5.Lexislación aplicable

A principal lexislación sobre protección de datos persoais é a seguinte:

Servizo Municipal de Urxencias Sociais do Concello de Santiago de Compostela

Servicio 365 días do ano

Horario
Luns a venres de 15:00 a 8:00 h. e as 24 horas dos días non laborables.

Teléfono
112 Emerxencias
981 54 23 23 Policía Local

Que é?

É o Servizo Municipal de Urxencias Sociais de Concello de Santiago. Ofrece unha atención especializada de xeito inmediato ás persoas que, de forma imprevista, se atopen en situación de vulnerabilidade social. Os obxectivos son complementar a atención dos Servizos Sociais Municipais nos horarios nos que estes non están operativos, así como apoiar o labor realizado pola Policía Local, Bombeiros e Protección Civil cando no desenvolvemento das súas función se presenten problemáticas sociais que requiran inmediatez e sistemas especializados de resposta.

  • Activación en caso de urxencias sociais
  • Rutas coa unidades móvil para dar apoio ás persoas sen fogar.
  • Dispositivo especial de atención a persoas sen fogar ante climatoloxía adversa.
Como se activa?

Pode ser activado por:
-Calquera cidadán que observe unha situación de vulnerabilidade ou desprotección nunha persoa.
-A persoa que se sinta en situación de desprotección ou vulnerabilidade social.

    Chamando a:

  • 112 Emerxencias
  • 981 54 23 23 Policía Local